Conclusión traballo grupo David

Conclusiones trabajo de grupo

Las mejores experiencias que he tenido haciendo reportajes periodísticos para la facultad han sido fundamentalmente dos, y una de ellas ha sido esta. Poder trabajar con gente que, aún hoy en día, se le da la espalda por ser lo que son y como son, y ver lo amables y buena gente que pueden llegar a ser, es una oportunidad increíble e inolvidable. Sentirte como si fueses uno de ellos escuchando sus palabras cuando los entrevistas, ver lo orgullosos que están de ser como son… es algo que te lleva a tener una mayor conciencia social y a mirar de otra forma a esta gente que quizás antes de contactar con ellos los veías como una contaminación para la sociedad.

Los drogodependientes son personas al igual que nosotros, y la mayoría de las veces las tratamos como perros que no tienen nada mejor que hacer que meterse una raya de coca o fumarse un porro, y no les damos ni una oportunidad para que puedan salir de ese mundo y volver a ser una persona como cada uno de nosotros (y eso si a nosotros se nos puede llamar personas).

Menos mal que existen organizaciones que ayudan a estos pobres desgraciados, que a veces queriendo, pero otras sin querer, caen en este oscuro mundo del que es muy difícil salir. Nosotros contactamos con el grupo Vieiro de Carballo, que es una de las muchas asociaciones de drogodependientes de España. Su función es crear actividades que ayuden tanto educativa como familiarmente a toda esta gente, que lo que más necesita es apoyo y cariño.

Ver como gente joven de nuestra misma edad está ahí voluntariamente ayudando a esta gente y a ti lo único que te preocupa es acabar tu carrera, comprarte ropa y salir de fiesta, hace que te sientas tú mismo un objeto contaminante de la sociedad, una sociedad capitalista que sólo piensa en ella misma y deja de lado al resto.

Como digo, para mí fue una experiencia increíble que si puedo volvería a repetir, y quizás investigar todavía más todo este mundo y la gente que está metida en él.

David Teijeiro Prado

Anuncios
Publicado en Sen Teito | Deja un comentario

Notas ciclo de cine

CIDADE UTÓPICA (M.X.Agra)

-A película, máis que sobre una utopía é sobre unha distopía (utopía negativa)

-Relación con Platón e o pensamento occidental.

  • “La República” a súa cidade perfecta, ordenada, na que o prioritario é o ben da cidade por enriba dos individualismos, algo que choca co actual.
  • Na República ordéase a través do saber e do coñecemento, por iso o filósofo é o rey. Platón expulsa aos poetas da cidade (o eros non ten lugar na súa cidade).

-Non hai “¿Por qué?” hai “posto que”

-A utopía de pensar nunca hcidade ordenada e sen conflicto, con guerra cara fóra e oca eliminación da conciencia cara dentro. Abuso da lóxica cientifista. Control dos gobernantes.

-O problema da vulnerabilidade do seres humáns.

  Concepción non totalitarista contra iso. O coñecemento é o bunker contra iso. ¿Qué función real cumple a ciencia?
  A mentira é un tema interesante: silencio, lóxica, seguridade e prudencia (as cousas que temos que desexar)

-Problema de qué é a creación, a creatividade.

-Ser único (privilexiado)

¿Pódese dar nunha cidade? Singularidade, privilexios…

-Relacións homes e mulleres

Mulleres seductoras, numeradas, sumisas e mesmo intercambiables. HOmes violentos.

-Execucións e interrogacións.

Homes que choran… só 1 muller de cada 50 homes é executada. Amor, palabras…

A muller en occidente non se entende como un ser político.

Todo pensamento político e construcción da cidade baséase na organización dos feitos e dos traballos.

-Expúlsase o eros.

O amor erótico non é físico e é homosexual porque baséase na transmisión da filosofía, que só se da entre homes.

-Suecos, alemanes y americanos forman unha categoría significativa. Márcase a xente.

¿Cómo podemos transformar o amor? ¿Cómo nos transforma o amor?

CIDADE OBREIRA. Presentación Ramón López Facal

As cidades obreiras naceron coa irrupción da Revolución Industrial, ao carón das fábricas e factorías que se foron construíndo fóronse edificando bloques de edificios, pobres arquitectonicamente e que impoñían un baixo nivel de vida aos obreiros e ás súas familias, á clase proletaria. Xustamente a partir de que estes “cidadáns de segunda” tomaron conciencia da súa condición de clase, naceu unha comunicación tamén de clase, polo medio da cal fóronse articulando tódalas súas demandas, primeiro laborais, e despois sociais, políticas.

Tras a II Guerra Mundial, en Europa implantouse o Estado do Benestar, seguindo o modelo económico keynesiano. Proliferaron os colexios, as prazas, os parques… E entorno aos mesmos a comunicación entre os cidadáns dos barrios obreiros proliferou.

Sen embargo, coa chegada ao poder nos inicios dos 80 de Margaret Thatcher no Reino Unido e de Ronald Reagan nos Estados Unidos este modelo social quebrou. Pasouse dunha economía fundamentada na industria, no real, a unha economía de corte especulativo, de movementos planetarios de capitais, un sistema económico asentado sobre bens intanxibles.

As grandes empresas públicas privatizáronse, moitas factorías foron levadas a países asiáticos onde os soldos dos traballadores e os impostos son moi inferiores. O resultado disto foi a desaparición da clase obreira como tal e polo conseguinte unha sociedade segmentada. Á súa vez o antano todopoderoso engrenaxe sindical entra en crise e os obreiros quedan abandonados á súa sorte, sen posibilidade de facerse oír, quedando as súas necesidades comunicativas insatisfeitas.

Ademais desmantélase o Estado do Benestar, os bens públicos empeoran, os colexios deterióranse, ao igual que os espazos nos que antes se comunicaban os cidadáns.

Paralelamente á  desaparición da clase obreira como tal, os seus barrios, illados dos centros financeiros das cidades son ocupados paulatinamente polos inmigrantes. A cidade, anteriormente espazo de integración, convértese en espazo de desintegración e incomunicación. Os cidadáns péchanse en si mesmos e nas súas familias, desaparece a idea de comunidade, e vólvense desconfiados, xa non so con respecto aos inmigrantes, senón á sociedade en xeral.

Aparece así  a obsesión pola seguridade como signo de identidade da cidade obreira e dos individuos que a habitan. Auméntase a inversión en policía á vez que se reduce en educación e sanidade. O común sucumbe fronte ao privado e a capacidade de comunicación dos cidadáns co seu entorno redúcese ao mínimo.

Como xa dixemos, o cambio de modelo económico dun material, tanxible, a outro especulativo, intanxible nace a partir da chegada dos neo-conservadores ao poder, e está ligado ao auxe das novas tecnoloxías que producen a globalización económica. Sen embargo estes avances tamén poden servir non só para producir unha sociedade incomunicada, coma a que vimos de describir, senón tamén para darlle voz a cidadáns que carecen dela. Os gobernos aínda non atoparon o xeito de controlar internet, de tal forma que todos nos podemos comunicar a través da rede de redes, de expresarnos e dar saída ao noso punto de vista sobre a política, ou a economía, sobre a sociedade dos nosos días, saltando por riba duns medios de comunicación pechados na visión oficial do mundo.

PRESENTACIÓN DAVID LANERO. PROXECCIÓN DE ROMA, CIDADE ABERTA

Hai moitos elementos en común xa non so nas propias cidades ocupadas ou en guerra que se teñen sucedido ao longo da historia, senon tamen na visión que o cine nos ten amosado delas. Como ven se ve na Varsovia ocupada (El Pianista), a Viena de post-guerra (El tercer hombre) ou as numerosas películas que teñen retratado as condicións de vida na Francia ocupada.

1) Contexto histórico da acción do filme

Alemaña e Italia comenzaron a II Guerra Mundial do mesmo, pero despois de que o rei Victor Manuel lle quitara o poder a Benito Mussolini e o novo goberno firmara un armisticio cos aliados, o exército alemán dipúxose a invadir todo o norte de Italia, ocupando Roma durante 9 meses e establecendo a República Social Italiana ao devolverlle o poder a Benito Mussolini.

2) A vida cotiá  na cidade ocupada e/ou en guerra

Nas cidades ocupadas e/ou en guerra a vida xira entorno a dúas preocupacións diarias:

a) A subsistencia. A supervivencia material e física enmarca o día a día das persoas que viven nas cidades ocupadas. O extraperlo, o roubo, a acaparación dos bens que escasean, son diversas situacións que se dan e que caracterizan o vivir diario dos cidadáns así como a súa relación coa cidade e cos seus veciños.

A situación de caristía e escaseza provoca que se teña que cultivar todo o que se poida. Tanto nas cidades do norte de Italia como nas cidades británicas durante a II Guerra Mundial a maioría dos xardíns foron convertidos en hortas. Os lugares comúns de lecer foron transformados en espacios de traballo de cara a garantir a existencia de productos básicos. E isto alterou aínda máis o discurrir da cidade, así como a súa xeografía.

No Reino Unido púxose en marcha a campaña “Cavar para a victoria”, os xardíns das clásicas casas británicas foron convertidos en hortas, transformando a configuración dos barrios residenciais.

b) A seguridade persoal, familiar e colectiva. Nas cidades ocupadas ou en guerra, e sobre todo no caso de Roma cando ámbalas dúas características tráxicas se dan á vez, o problema da seguridade é capital e condiciona a vida diaria dos cidadáns, o seu discurrir pola cidade, os seus itinerarios, e os tempos que debe empregar para levalos a cabo. Os toques de queda, os bombardeos, os controis de seguridade, todos istos factores configuran unha cidade afogada, na que a vida é un sinvivir e onde o estrés e moi superior ao das cidades actuais e que xa nos parece moitas veces insoportable. En relación cos bombardeos atopámonos por unha banda cunha cidade destruída, incomunicada, con estradas destrozadas, pontes demolidas, e por outra coa construcción de novos espazos que veñen a satisfacer as demandas de seguridade dos cidadáns: os sótanos anti-aéreos que crean unha nova realidad dentro da cidade, e que nacen da idea de refuxio colectivo, unha especie de socialización na incomunicación.

3) As actitudes sociais, colectivas e individuais

Atopámonos con tres tipos de cidadanía:

a) Os colaboracionistas. Policías e autoridades títeres, ao servicio dos invasores, servís, antipatriotas.

b) Os resistentes. Por unha banda están os resistentes activos e por outra o apoio da sociedade que reciben.

O mundo da resistencia está ligado directamente ás necesidades de comunicación dun colectivo social: a población silenciada e sometida. E maniféstase a través dos folletos subversivos, a prensa clandestina, as multicopistas clandestinas que se esconden en sotos, os mensaxes agochados, e os numerosos problemas de comunicación que o control policial impón sobre os resistentes.

Ademais a Resistencia caracterízase pola unión de forzas entre diversas ideologías políticas que se unen para conseguir un obxectivo común: a liberdade. Aparece así a idea de cidade liberada, e da resistencia como catarse fronte a culpa colectiva compartida por tódolos cidadáns. E que se ve oa final de tódolas ocupacións nas que o movemento colaboracionista foi profundo.

c) As persoas que se ven superados pola situación, que adopta unha actitude inactiva dentro da vida na cidade, que se evaden dos problemas colectivos.

Presentación Montserrat Villarino. La ciudad turística.

Las ciudades siempre han sido un gran atractivo para el turismo. Por ejemplo podemos remontarnos al siglo XIX con el grand o petit tour que hacían los estudiantes ingleses por las ciudades de Francia e Italia para completar su formación.

Las ciudades son hitos de la historia, y cada vez son más atractivas. Paris, Roma,Londres, Berlín y Madrid suman más de 100 millones de pernoctaciones anuales. Sin embargo, en los últimos años aparecen otras ciudades que está aumentando su poder turístico. En los últimos 20 años se ha registrado un cambio en cuanto a las ciudades y su interés por atraer. Antes no había una voluntad expresa de los gestores de la ciudad por atraer. Ahora sí, porque estamos en un mundo globalizado en el que las ciudades compiten entre sí. Organizan eventos: ferias internacionales, Juegos Olímpicos… Que vienen a reforzar la presencia de las ciudades en el mapa mental turístico.

Por otra parte se hacen campañas de márketing con las obras de autor (la Ópera de Sidney de Jorn Utzon, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Santiago Calatrava…). No solo se hacen infraestructuras para la ciudad y para el turismo, sino que se aprovecha también la fama del arquitecto para promocionar a las ciudades en el exterior.

Las ciudades se venden a sí  mismas en una doble vertiente: como centros de producción pero también como centros de consumo, como nodos de atracción para las masas. Muchas de estas ciudades antes eran ciudades industriales, como Bilbao, Liverpool, Barcelona o Birmingham. Con el desmantelamiento de la industria (del que ya nos habló el profesor Facal en la primera jornada de este ciclo de cine), estas ciudades se abren al turismo y cambian su morfología.

Ciudades como Barcelona o Vigo se “abren al mar”. Las zonas que ahora son identificadas como las más atractivas para el turismo, antes estaban destinadas a la industria, formaban parte de los puertos: eran almacenes, muelles…

Estas ciudades usan el turismo para cambiar su imagen. En imaginario colectivo occidental eran ciudades industriales, ahora buscan dar un giro a esa imagen, buscan convertirse en centros de atracción.

Hoy estamos ante un turismo mayoritariamente de masas, pero comienza a haber otro tipo de turismo que se construye por contraste: se busca lo diferente a lo cotidiano. Hablamos del turismo experiencial: que se siente, que provoca sensaciones, que se vive. Los turistas buscan en su lugar de destino la singularidad del mismo. De tal forma que los destinos tienen que adaptarse a ello.

Las ciudades para diferenciarse entre sí buscan su identidad. Una identidad que se proyecta a través de elementos monumentales, museos, fiestas, artesanía… Que funcionan como anclajes de la representación de la identidad. De tal forma que los destinos construyen un discurso y todas las acciones que emprenden son consecuentes con el mismo.

Las ciudades ahora tienen:

 • zonas tradicionales, diferenciadas de otras modernas e incluso distritos étnicos donde hay mercados y fiestas tradicionales de determinados grupos de inmigrantes.
 • Infraestructuras que tienen que ver con la accesibilidad: aeropuertos, puentes, circunvalaciones.
 • Infraestructuras de entretenimiento: parques de atracciones.

Además, se liga la estética de los paisajes urbanos con las obras de diseño de las que hablamos anteriormente, buscando una experimentación de diseño de la ciudad. Se promueven como una unidad una serie de elementos, creando rutas para visitar la ciudad y uniendo el espacio turístico tradicional con otras zonas hasta ahora al margen del mismo.

También se busca identificar a la ciudad con la gastronomía, el cine o la literatura. Se asocian ciudades a autores. Praga con Kafka. Lisboa con Pessoa. Se aprovecha una geografía de la ciudad plasmada por los autores en sus obras, y se incorporan a la identidad de la ciudad. Por otra parte se rehabilitan los edificios antiguos, como las viejas fábricas y otros espacios típicamente industriales, y se venden como señas de identidad de la ciudad.

Impacto del turismo en la ciudad

Se busca que el turismo no afecte negativamente a la ciudad, puesto que a pesar de que desarrolla un impacto positivo (en la economía, en la incorporación de zonas periféricas al espacio urbano…) también trae consigo aspectos negativos:

 • Barrios que se vuelve monotemáticos, donde el turismo lo devora todo.
 • La transformación del suelo en las zonas periféricas incorporadas al la ciudad, hace que se eleve su precio y que perjudique a los vecinos.
 • Separación física entre “la ciudad turística” y “la ciudad”, concentrándose todos los servicios en la primera.
 • Que la ciudad se transforme tanto que acabe viviendo exclusivamente del turismo.
 • Choque entre los turistas y la sociedad local. Los turistas y la sociedad local no pueden no comunicarse. De tal forma que el uso de diversos códigos de conducta (con los turistas hablamos de una forma, con nuestros vecino de otra, y al revés) y las diferencias culturales (por ejemplo: turistas occidentales en países islámicos) generan relaciones asimétricas.
Publicado en Cine e cidade | Deja un comentario

Paper Clara

Clara de Vega Fernández

4º Xornalismo

Abstract:

El uso del modelo de comunicación orquestal y del feedback en los medios de comunicación, son unos de los motivos de la creación de falsos miedos e inseguridades en la sociedad actual. Este modelo comunicativo se caracteriza por la participación de multitud de individuos en el proceso de comunicación. Esto provoca que el mensaje que se emite a través de los medios de comunicación se transmita de un forma masiva entre toda la audiencia, la cual tiene una respuesta inmediata ante el estímulo recibido. Dependiendo de cual sea el mensaje, el público que lo reciba reaccionará de una manera u otra, pudiendo a su vez reajustarlo a su manera y enviarlo de nuevo a los medios.

Abstract:

The use of the model of communication orquestal and of the feedback in the means of communication, are ones of the reasons of the creation of false fears and insecurities in the current society. This communicative model characterize  by the participation of crowd of individuals in the process of communication. This causes that the message that issue  through the means of communication transmit  of a massive form between all the audience, which has an immediate answer in front of the stimulus received. Depending of cual was the message, the public that receive it will react of a way or another, being able to to his time readjust it to his way and send it again to the means.

Key words: feedback, comunicación orquestal, miedos, inseguridades, poder, medios de comunicación, difusión, audiencia, rechazo, altas esferas, ignorancia.

Inicio:

Como los modelos comunicativos utilizados en los medios de comunicación contribuyen a aumentar la inseguridad ciudadana creando falsos mitos y falsos miedos.

Recuerdo que hace años, cuando yo era relativamente pequeña, el rechazo que había hacia los moros. Unas personas, que desde mi inocente perspectiva veía con barbas muy frondosas y con turbantes en la cabeza. En la televisión siempre aparecía una de esas personas y al momento, comentarios por detrás maldiciendo a ese pobre individuo. Yo no entendía nada, sólo sabía que si me topaba con uno por la calle debía cruzarme de acera porque me “podían hacer algo”. Pero ese miedo no lo experimentaba sólo yo, a mis compañeros de clase y amigos les ocurría exactamente lo mismo. A medida que me fui haciendo mayor y que iban pasando los años, el miedo se extendía hacia otro tipo de colectivos. Ahora eran los gitanos, “ten cuidado con los gitanos que te van a robar” decía tu madre antes de salir por la tarde con tus amigos cuando eras un adolescente. Pero al cumplir los dieciocho, ves que el miedo se sigue incrementando, que cada vez desconfías de más personas. Actualmente, los inmigrantes son la gran amenaza. ¿Y esto porque?

Los medios de comunicación, tienen un gran poder, el mayor poder que se puede poseer, la difusión de contenidos a gran escala, ya sean para educar, informar o maleducar. Los medios de comunicación controlan el mundo, una afirmación exagerada pero no lejos de la realidad. Los medios crean estereotipos, crean prejuicios, educan y son los responsables muchas veces de la forma de actuar de las personas.

Norbert Wienner, científico americano de 1948, publicó un libro Cybernetics. En él habla sobre un término novedoso: el feedback (retroalimentación). Durante la II Guerra Mundial Wienner descubrió este fenómeno al estudiar el problema de la conducta de tiro de los cañones antiaéreos. Observó que si el cañón está informado de la separación entre la trayectoria real y la ideal de sus obuses, puede cercar al avión hasta abatirlo. Este principio lo extrapoló hasta convertirlo en una de las claves de la cibernética. Todo efecto retroactúa sobre su causa, todo proceso debe estar concebido según un esquema circular1 .

El principio del feedback, tan novedoso y rompedor en su momento, es la base actual de todos los medios de comunicación. Los medios emiten un mensaje a la audiencia, y ésta instantáneamente responde a ese estímulo, difundiéndolo a su vez entre todos sus allegados o conocidos. Este fenómeno sería favorable en la sociedad siempre y cuando los contenidos que se difundiesen fueran para educar y no para maleducar.

En los medios se tiende a generalizar, creando por lo tanto estigmas en los colectivos. Penalizar o colocar en un pedestal sólo depende de la información que llegue a la audiencia. Esto no es problema sólo de los medios, sino de los que mueven los hilos: las empresas privadas que los financian, actores políticos y personajes con renombre de nuestra sociedad. El jurista francés Antoine Garapon ha observado que en tanto que las acciones condenables cometidas <<en el nivel superior>>, dentro de las oficinas de las grandes corporaciones multinacionales, suelen pasar desapercibidas, y si llegan, efímeramente, a la opinión pública, se entiende mal y se les presta poca atención2.

Respecto a esta afirmación, encontramos multitud de casos. Uno de los menos conocidos, pero más alarmantes es el de la empresa Repsol YPF en Latinoamérica. España es una de las máximas amenazas para Sudamerica. Esta empresa española está expropiando a los sudamericanos para llevar a cabo un crecimiento en su empresa, está invadiendo espacio protegido y está causando un gran impacto ambiental. La adquisición de YPF constituye uno de los más importantes saqueos que se han producido en América Latina. Tal como ocurre frecuentemente en los procesos de privatización de los recursos estratégicos, antes de su venta a Repsol, YPF fue forzada a endeudarse en el exterior, a pesar de contar con suficientes recursos para sostenerse3. Además de esto, por sino fuera suficiente, Repsol extrae una importante cantidad de petróleo de Colombia, y en su informe de actividades se precia de sus prometedoras áreas de exploración y explotación petrolífera, la multinacional española no tiene oficinas comerciales, ni sede oficial en este país. Esto no es una coincidencia, se debe a la vinculación que mantiene con la paramilitarización de amplias regiones, los desplazamientos forzosos masivos de la población local, la brutal violencia dirigida contra las organizaciones sociales, los fatales efectos en las comunidades indígenas y los desastres medioambientales4.

Este hecho permanece invisible a los ojos de la sociedad española. Esta atrocidad es ignorada por los ciudadanos porque a los medios no les interesa sacarlo a la luz. Tanto Repsol como Telefónica financian a dichos medios. No se van a arriegar a desvelar un crimen como el que está sucediendo en Latinoamerica, si eso conlleva a la desaparición de parte de los recursos del medio. En este tipo de hechos el feedback no interesa, no se inicia siquiera el proceso comunicativo, ya que daña la imagen corporativa de una de las mayores multinacionales del país.

Como este caso, hay muchos otros que nos rodean, los cuales ignoramos. Son temas tabú para las grandes esferas e invisibles para los ciudadanos de a pie. Con estos hechos no se lleva a cabo un proceso de comunicación, ya que el resultado del feedback podría ser nefasto para los altos cargos del país y del mundo.

Modelo orquestal de la comunicación

Paul Watzlawick, Janet Beavin y Don Jackson son autores de los años 60-70, dos de ellos, Watzlawick y Jackson prosiguen la obra de Bateson en cuanto a los estudios sobre la relación entre la comunicación y psiquiatría en los años 50. Estos dos autores nunca estudiaron juntos, no se reunieron pero pertenecen a la denominada universidad invisible. Aunque no se han visto, cada uno sabe lo que hace el otro mucho antes de que salgan sus trabajos publicados. Cartas, llamadas, visitas directas o indirectas, poniendo como intermediarios a los estudiantes, hacen circular la información. Esta universidad invisible sólo pudo formar un círculo en los inicios a través de Estados Unidos. Posteriormente la red se iba dispersando y ramificando cada vez más.

Estos autores definían la comunicación como un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio interindividual etc. La comunicación es un todo integrado. Para estos autores, la comunicación no se puede dividir en diferentes elementos, aislando cada uno de ellos. Todos son necesarios y no se puede prescindir de ninguno, ya que en el momento en que la comunicación no tenga en cuanta a uno de los nombrados elementos, ésta carecerá de significación y de sentido.

Es preciso concebir la investigación de la comunicación en términos de niveles de complejidad, de contextos múltiples y de sistemas circulares. Esto lo nombraba Wiener en su estudio de la cibernética, el feedback.

Albert Scheflen, otro autor miembro de la universidad invisible comparaba la comunicación con una orquesta. Cada individuo participa en la comunicación, es un proceso comunitario, propio de una comunidad, no es individual. Este modelo promulga la puesta en común, la participación de varios miembros. La comunicación no tiene sentido si es unidireccional, tiene que regresar y así poder construir otra vez el mensaje.

En este mundo globalizado, cada vez se fomenta más el individualismo, el mirar por uno mismo, pero los problemas no se pueden solucionar si estás solo. Se tiene la creencia de que lo de uno siempre es lo mejor, que somos autosuficientes. Todos somos interdependientes y debido a esta interdependencia ninguno de nosotros puede ser dueño de su destino por sí solo. Todos necesitamos tomar el control sobre las condiciones en las que luchamos con los desafíos de la vida, pero para la mayoría de nosotros, ese control sólo puede lograrse colectivamente5. Actualmente se lleva a cabo el modelo de comunicación orquestal, en donde todo el mundo es partícipe de ella.

Por otro lado, este modelo también tiene sus inconvenientes que pueden derivar en un rechazo social hacia un colectivo. Un claro ejemplo de esto es la guerra contra el terror que se produjo en Estados Unidos. Tras la catástrofe del 11-S, la gente empezó a sentir repulsa hacia los moros, hacia Sadan Houssein y hacia Afganistan e Irak. Estados Unidos se vio amenazado, al ver que le habían atacado,  acostumbrado a que los hechos se produjesen al revés. Tras este acontecimiento, una condena a todos los musulmanes. Mal asunto si tenías rasgos parecidos, pues te iban a parar en todos los aeropuertos y en todos los medios de transporte públicos. De repente todo el mundo estaba en contra de Afganistán y a favor de bombardearla e invadirla. Uno de los países más pobres del mundo suponía una gran amenaza a la mayor potencia mundial. Había que exterminarla cuanto antes. Nos hicieron creer que en Irak tenían armas de destrucción masiva para justificar una guerra que aún hoy en día sigue vigente. Muertes de civiles, más de un millón de personas muertas por la ambición de un país, de ser el mayor poseedor de todas las fuentes petrolíferas. Todas estas intenciones disfrazadas en las excusas de derrocar una dictadura y crear una democracia y de eliminar una amenaza como es el terrorismo en Oriente Medio.

Este hecho hizo que una sociedad entera condenara, repudiara y rechazara a un colectivo. Se generalizó en todo momento, llegando a crear una sociedad racista y conservadora. Consiguiendo que todos desconfiaran de todos. La comunicación orquestal aquí jugó un papel esencial, además del boca a boca, todas las personas participan de esa comunicación. Reciben una información la pueden reajustar si quieren y la devuelven al emisor y este la vuelve a transmitir, y así sucesivamente. Se llegó a manipular tanto la información hasta el punto en el que se perdió toda la credibilidad.

Los inconvenientes que tiene todo esto, no los soportamos nosotros, sino que los más desfavorecidos son el colectivo árabe. A nivel mundial, los musulmanes ya están estigmatizados, a un árabe siempre lo vas a relacionar con un terrorista. Por mucho que queramos evitarlo, es algo que por culpa de los medios de comunicación siempre estará en nuestra cabeza.

Conclusión

Los miedos, las inseguridades y los temores los creamos nosotros mismo. Si creemos todo lo que nos cuentan, viviremos eternamente con miedo, desconfiando del que está a nuestro lado. Los medios de comunicación, nos venden los miedos que las altas esferas quieren que tengamos. Si un colectivo supone una amenaza contra la integridad de un alto cargo, ten seguro que los medios lo condenarán aunque no tengan motivos.

Los modelos de comunicación, son complejos, el orquestal, supone el equilibrio de muchos elementos, y de una respuesta a un estímulo recibido. Las personas que reciben el mensaje son muy dispares, siempre hubo, antes de la existencia de los medios, la distorsión del mensaje a medida que va de boca en boca. Pero los medios de comunicación evitan esto, ya que llegan a todas las audiencias de primera mano. Pero hay que tener en cuenta el mensaje que se transmite, porque va a tener una repercusión en el receptor que responderá con actuaciones, con hechos, o miso reajustando el mensaje y volviéndolo a mandar al emisor.

Si los medios fuesen emisores de mensajes educativos, si el periodismo se ciñera a formar, este modelo sería muy favorable. Pero como todo, tiene los dos lados de la baraja. Teniendo en cuenta que los medios tienen una enorme influencia sobre los ciudadanos, me parece increíble que pueda condenar de una manera tan extremista determinados comportamientos, acciones o colectivos. A veces, parece que no son conscientes de toda la responsabilidad que tienen. Pueden sembrar el pánico simplemente emitiendo una noticia, algo tan simple para ellos, puede ser una catástrofe internacional. Lo peor de todo esto, es que los medios están vendidos, son las multinacionales, los personajes importantes, las empresas privadas, los políticos quienes están detrás de todo este circo. De todo esta pantomima que influye a veces de una manera determinante en algunas personas.

Actualmente está  ocurriendo con la inmigración. Se les está condenando por algo que nosotros, europeos, hicimos hace menos de un siglo. Nos están vendiendo que nos están quitando el trabajo, cuando hacen los trabajos que un español o un europeo no haría ni por todo el oro del mundo. Nos están vendiendo que todos los inmigrantes roban. Esa manía que tienen los medios, y que ahora repercutió en las personas, de generalizar.

Definitivamente, hay que tener muy presente que miedos tenemos, y cuáles son reales y cuáles son creados por los medios y por consiguiente por las altas esferas de la sociedad.

Biblografía

Winkin, Yves (1982)“El telégrafo y la orquesta” en Bateson , G. et alli en La Nueva Comunicación. Barcelona; Editorial Kairós.

Baunman, Zygmunt (2003) “Epílogo” de Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid; Siglo XXI de España Editores.

Dossier  “Repsol YPF” (2006)

Informe de Atacc Madrid (2010)

Noam Chomsky , “Injusticia Infinita.La nueva guerra contra el terror” . Discurso que dio en Massachusetts Institute of Technology el 18 de octubre de 2001, transcrito por Z Magazine

Publicado en Papers | Deja un comentario

Conclusións Dieta de Medios Clara

Conclusión: DIETA DE MEDIOS E RELACIONAL

O medio de comunicación máis común que utilizo para informarme é a prensa por Internet. Adoito ler El País, Público, Faro de Vigo ou La Voz de Galícia, son os xornais que me parecen mais sérios (El País), que vai máis acorde coa miña ideoloxía (Público) ou os mellores en canto a prensa galega (Faro de Vigo e La Voz de Galicia). Ademais tamén adoito coller os xornais de balde que reparten pola rúa, para estar informada antes de irme a clase.

Para facer estas dietas, tamén estiven consultando o telexornal de TVE, xa que me parece o máis rigoroso, serio e veraz (dentro do que se pode actualmente). Escollín este telexornal, porque os das demais cadeas, parecen un circo. Fan unha mestura de contidos, que non teñen que ver uns con outros. Tanto te falan de cinco mil mortos nunha catástrofe como te falan de prensa rosa ou de moda. Non me gusta o tratamento informativo que se lle dá a determinados temas, como a violencia de xénero, a pobreza, e sobre todo ós sucesos. O que prima nas outras cadeas (Antena 3, pero sobre todo Telecinco) é o sensacionalismo. Isto contribúe á que a información se banalice e pase desapercibida “total é o de tódolos días” seguro que di a maioría da xente. En vez de profundizar no tema, limítanse a emitir imaxes de chans manchados de sangue, de persoas en primeiro plano sufrindo polo falecemento dalgún familiar e todo isto acompañado de titulares morbosos e impactantes “Non deixa de correr o sangue”, ese é un que fai uns meses apareceu no telexornal de Telecinco.

Partindo da base, que tódolos medios de comunicación actuais son portavoces de distintos gabinetes, son meros transcritores das fontes que por suposto non se contrastan por primar máis a inmediatez que a veracidade e obxectividade, persoalmente elixín os que ó meu parecer me parecen máis correctos.

No referente a dieta relacional, considero que é de vital importancia o ter unha ampla vida social. Na nosa futura profesión, para ser uns bos xornalistas no día de mañá, temos que tratar con moitas persoas, coñecer a moita xente e sobre todo saber relacionarse. Non vale de nada, permanecer na casa pechado, estudando a diferentes autores, senón se sabe un enfrontar ó que é a vida. Ler, escoitar música, ver películas, documentais, series, saír cos amigos, ir ó teatro, ó cine, son actividades que toda persoa debe realizar asiduamente, e sobre todo un xornalista. A cultura e a formación non só se consigue apoiando os cóbados, é o conxunto de multitude de actividades, de viaxes, de saídas que se realizan ó longo da vida.

Creo que a base dun bo xornalista é socializarse coas persoas, saber como tratalas. No traballo do xornalismo, é fundamental a empatía, a sinceridade, a fiabilidade e a lealtade coas persoas. Hai que ter moi en conta, que ás persoas que prestan a súa axuda ben sexa para realizar unha noticia ou unha reportaxe, están fiándose de ti, o xornalista, neste caso ti, estás a ser o seu confidente, o que conleva unha gran responsabilidade. Polo tanto, é importante relacionarse con moitas persoas, xa que basicamente, en iso consiste o traballo dun xornalista.

Publicado en Dietas de Medios | Deja un comentario

Reflexión traballo “Sen Teito”

Clara de Vega Fernández

4º Xornalismo

REFLEXIÓN SOBRE O TRABALLO DOS SEN TEITO

Cando se plantexou este traballo, eu, persoalmente quería realizalo o máis rigorosamente posible e coa maior sensibilidade. Quería que o resultado non fose das típicas reportaxes sensacionalistas que teñen como único propósito a caída dunha bágoa. Quería informar sobre a situación dos sen teito en Santiago de Compostela os recursos que teñen, e que a xente, alomenos os meus compañeiros, a coñecesen.

Ó comezar o traballo, sabía o que quería transmitir, por iso nos fumos a lugares onde tiña a certeza de que me atoparía a persoas que estarían dispostas a falar da súa vida (Manolo e Nardo). A verdade, e que sorprendéronnos bastante as declaracións que estabamos a escoitar, estaban contando como acabaron na rúa sen ningún tapuxo e con toda naturalidade. Nese momento sentíaste por unha parte ben polas declaracións obtidas, pero por outra con moita responsabilidade. Estabas sendo confidente dunha persoa que che estaba a fiar as súas intimidades. Seguramente esa persoa non te vía como un xornalista, senón como un desafogo dun momento. Agora era túa esa responsabilidade de que facer con esa información, sensacionalizala ou contala tal e como é.

Seguimos indagando neste mundo tan descoñecido pola maioría dos cidadás. Chegamos ó centro de día Vieiro. Cafés, xornais, televisión e cartas acompañaban ás persoas que alí se atopaban. Entrevistamos a unha voluntaria, que nos explicou o funcionamento do centro. Comentounos ademais a nova iniciativa que se estaba a levar a cabo, a liga social. Unha liga onde xogan diferentes colectivos (sen teito, usuarios da UMAD, universitarios e estudantes de instituto). Decidimos quedar con dous dos organizadores para que nos explicaran o funcionamento desta liga, os obxectivos, as expectativas e o ata agora conseguido. A quedada tivo moi bo resultado, polo que días máis tarde quedamos cun usuario de Vieiro que xoga na liga. Este, ó principio tivo moitos reparos en contestar ás nosas preguntas, dixémoslle que só nos iamos cinguir á liga social, non lle preguntariamos sobre a súa vida persoal.

O que quería explicar con isto, e que unha reportaxe destas características se pode facer de moitas maneiras, iso pensaba antes. Agora, ó levar a cabo unha, non me podo crer que xornalistas, se supón que formados, poden utilizar as declaracións de persoas tan vulnerables para facer reportaxes sensacionalistas e morbosos. A cotío só se mostran penurias, miserias e dor ou se manipula a información. En vez de denunciar esta situación, con este tipo de reportaxes, o que se consigue é que o público se compadeza nun instante e logo se lle olvide.

Tendo en conta o poder que teñen os medios, deberíase utilizar para educar, para loitar contra as inxustizas e para mostrar ó mundo a realidade que nos rodea. Os xornalistas non son conscientes de toda a responsabilidade que lles atinxe facer este tipo de reportaxes, poden cambiar a sociedade, os pensamentos das persoas facendo un traballo rigoroso, ou poden facer que todo pase desapercibido, banalizando a información.

Persoalmente, alegreime de facer este traballo, porque me serviu para darme conta en maior medida de que se o xornalismo está como está é porque o propio xornalista non se toma en serio o seu traballo, limítase a facelo sen ir máis alá. Non se empatiza coas persoas que se entrevistan, o traballo é mecanizado, polo que a profesionalidade vai en cada xornalista. Espero que o día de mañán se me adico a isto, poida cambiar a maneira de facer xornalismo, alomenos con respecto ós temas sociais que para min son os máis achegados e os máis importantes para cambiar a sociedade pouco a pouco.

Publicado en Sen Teito | Deja un comentario

Paper Rocío Álvarez

ROCÍO ÁLVAREZ GARCÍA

Comunicación: amplo baúl de significados

RESUMO

A reflexión realiza un breve percorrido pola historia do termo comunicación, que derivado do latín communicare fai referencia á “posta en común”. A comunicación aparece como nexo de unión que rompe fronteiras espaciais dende puntos de vista tan diferentes como a lingua, o transporte ou as tecnoloxías. Non obstante, exprésase o problema do individualismo do ser humano na búsqueda da seguridade e a felicidade. Tamén se enfronta o eido global co local, facendo fincapé na figura da cidade e sobre todo na do flâneur, ese camiñante entre masas.

PALABRAS CLAVE

Comunicación, cidade, global, local, flâneur, masas, linguaxe, tecnoloxía, sentido común, individualismo

ABSTRACT

The reflection gives a brief tour of the history of the term communication, which derived from the Latin communicare refers to “sharing.” The communication appears as nexus that breaks spatial boundaries from points of view as diverse as language, transportation and technology. However, expressed the problem of individualism in the pursuit of human security and happiness. It also faces the global with the local, emphasizing the figure of the city and especially in the flâneur, that walker among the masses.

KEYWORDS

Communication, city, global, local, flâneur, mass, language, technology, common sense, individualism

Introdución

A historia foi, e continúa sendo, testigo de que o termo comunicación debe entenderse como un amplo baúl de significados. O século XIV, na lingua francesa, atribuíalle a acepción derivada do latín “communicare”, que fai referencia á participación en común. É o que se denomina modelo orquestal da comunicación (oposto ao modelo telegráfico), no que cada participante asume o seu papel. Deste xeito, é ben certo que a comunicación non deixa de ser un intercambio de mensaxes entre indivíduos cuxo fin primordial é a construcción dunha realidade. Autores como Shannon ou Jakobson determinaron este proceso mediante esquemas onde o emisor transmite unha mensaxe ao receptor a través dun código e unha canle en un contexto concreto. Así o demostran as dietas de medios e relacionais elaboradas para a presente materia, onde se aprecia a constante exposición do humano ao proceso de comunicación.

Nexos espaciais

A comunicación rompe fronteiras espaciais, polo que os medios de transporte tamén caben nese enorme baúl que se citaba ao inicio desta análise. O propósito e que dous puntos situados nun espazo determinado se acheguen ou incluso se atopen. Non importa que o medio para conseguir o fin sexa un avión, un teléfono, as ondas radiofónicas, unha mensaxe por mail ou unha simple conversa cara a cara. Nese senso, a acción comunicativa, que nunha primeira ollada parece estar enmarcada no eido máis humanístico, tamén é obxecto de estudo da ciencia e a tecnoloxía. É precisa a investigación da comunicación dende múltiples puntos de vista, xa que o intercambio de mensaxes é un asunto que agacha unha grande complexidade, incluso na actualidade, tempos nos que erróneamente parece que os avances tecnolóxicos son a solución para calquera problema.

Non obstante, a día de hoxe existe a carencia dunha comunidade. O ser humano, exposto a unha realidade diversa e complexa, ancórase no individualismo, non se integra suficientemente. Zygmunt Bauman (2003, p.169 sinala en Epílogo que cada un de nós sofre ansiedade por si mesmo, entendido como un problema privado, froito de fracasos persoais. Quizáis esta acción é consecuencia da vida tan rutinaria que a sociedade se ve obrigada a levar. Así, no meu caso, constatei homoxeneidade na elaboración da dieta relacional, xa que as relacións sociais danse sempre entre os mesmos indivíduos, no mesmo espazo e tempo. Ademais, os fins dos procesos comunicativos non adoitan mudar, céntranse en metas cotiás a conseguir: é un “dar para recibir”.

O indivíduo tende a buscar unha solución para combatir a inseguridade e incerteza, cualidades que impiden a creación dunha vida feliz. O control dos desafíos da vida soamente pode lograrse actuando de xeito colectivo. Finalmente, o humano percibe que hai cometidos aos que se enfronta que non poden abordarse individualmente. Cabe lembrar que a seguridade é unha peza clave para a construcción dunha cidade perfecta. A película Alphaville (1965), de Jean Godard, reiteraba que a clave para facer fronte á vulnerabilidade humana está na seguridade, lóxica, silencio e prudencia. A cidade debe ser depurada de inseguridades, debe ser ordeada perfectamente, tal e como indicaba o filósofo Platón.

Os estudosos Akhil Gupta e James Ferguson (1997, p.14), na súa obra Más allá de la cultura falan dun mundo fragmentado espacialmente, dividido por cores e sociedades diversas. Este feito provoca múltiples problemáticas, posto que existen poboacións que se atopan na fronteira, sen delimitacións e identificacións propias e claras. A hibridación dase cando os habitantes destas localidades teñen que cruzar a fronteira por mor do traballo, por exemplo. É o caso dos emigrantes ou membros de empresas trasnacionais. Non cabe dúbida de que asistimos a un multiculturalismo, onde moitas culturas perderon a súa identidade e quedaron subordinadas ás ditatoriais imposicións globais. A comunicación enténdese como un verdadeiro lazo de unión entre territorios que posibilita a transformación social e cultural que sufren moitas localidades. Nembargantes, non é preciso un desprazamento espacial para asistir aos citados cambios, posto que os indivíduos que permanecen nos sitios ancestrais e familiares aprecian as mudanzas que se ocasionaron na súa relación co lugar, que a moitos viu nacer e medrar.

Global e local

A diferencia cultural está unida a diferencia espacial, determinando o que é propio e o que é alleo. A diferencia cultural preséntase como un problema cando é entendida como crítica cultural. Gupta e Ferguson (1997, p.15) afirman que a alternativa máis axeitada radica en interrogar, política e históricamente, o que está dado nun mundo dividido entre nós e os outros. Os outros referencian unha parte moi ampla, onde a pesar de existir identidades propias e diversidade, a sociedade percibe esa grande parcela como un todo uniforme. Nese senso, cabe citar que a homoxeneidade é o trazo característico dos mass media, os medios de comunicación que serven como contadores da información global. Deste xeito, é probable atoparse coa mesma información en diferentes soportes mediáticos, xéneros informativos ou incluso espazos xeográficos ben distanciados, xa que mandan os patróns confeccionados a medida dos gobernos. Os medios establecen a súa axenda informativa en función de axendas determinadas por actores alleos á produción das noticias. Unha das axendas que máis peso ten na planificación dos medios é a institucional. Así, o usuario non decide os temas nos que desexa profundizar, posto que está sometido aos medios de masas. Estes medios, a partir doutros actores que xa se mencionaron, indican aquilo que debe ser noticia para a sociedade global.

Fronte aos medios de masas, operan os medios locais e comunitarios, que desenvolven o seu traballo nun espazo máis pequeno e delimitado. Os medios comunitarios asócianse en maior medida aos estados regulamentadores de dereitos cidadáns, tentando protexer a capa social e a súa diversidade cultural. O xornalismo comunitario céntrase na creación simbólica de identidades e na participación enmarcada na comunidade. Non obstante, os medios locais vincúlanse a territorios administrados por concellos, comarcas ou rexións. Este caso predomina en Galicia, sobresaíndo as radios e televisións locais. Estes medios non adoitan ser independentes, xa que habitualmente pertencen a grupos mediáticos de maior escala ou dependen do goberno municipal. No último caso, convértense en canles para a transmisión de propaganda política consolidada como unha importante ferramenta de marketing para conseguir o voto por parte dos cidadáns. O segredo destes medios está na achega de información de proximidade que afecta directamente á poboación. En definitiva, pódese dicir que os medios locais tamén están subordinados ao poder e aos grupos mediáticos aos que pertencen, polo que os obxectivos veñen marcados dende chanzos superiores.

Cidade: linguaxe e sentido común

Fagamos unha pausa no local e voltemos ao eido global. Di Michel De Certeau en Andar por la ciudad (1980) que a cidade funciona como sinal totalizadora das estratexias socioeconómicas e políticas. A cidade sempre se configurou como tema dominante dos lexendarios políticos. O autor invita a converterse en camiñante, a andar pola cidade, observala. Ademais, sinala que o acto de camiñar pola urbe é paralelo ao feito de enunciar na lingua. Andar preséntase como un espazo de enunciación. O itinerario do camiñante, moitas veces, dá rodeos que se poderían trasladar a perífrases verbais ou figuras retóricas das lenguas. Ambos termos son puntos de encontro disfrazados con máscaras que agachan o destino final, o significado da ruta.

Clifford Geertz (1994, p.93) en El sentido común como sistema cultural tamén empregou a linguaxe como foco paralelo á cidade, trasladando a imaxe final á cultura. Este autor reivindica o sentido común como sistema cultural ao igual que fixo Godard na súa película Alphaville, como xa se mencionou anteriormente. Con retrospección á filosofía grega, a lóxica, o coñecemento e o sentido común permiten a creación da cidade perfecta que é a única capaz de proporcionar unha vida feliz ao cidadán. Non obstante, Clifford Geertz mostra como o seguimento do sentido común na vida cotiá non é un acto tan sinxelo para o ser humano, que se empeña en xustificar as súas acción e consecuencias, afastándose do lóxico. O sentido común apela á naturalidade, ao obvio, ao elemental. O ser humano que habita na urbe debería ser práctico na súa realización de accións útiles. Estes enunciados semellan beber do simple, aínda que rematan sendo aspectos teóricos que na práctica non se efectúan.

O camiñante entre masas

O ser humano, moitas veces, séntese vulnerable e abrumado en medio das enormes masas. Walter Benjamin (1991, p.51) en El Flâneur mostra a figura dese camiñante na cidade entre masas. Xa Baudelaire falara do flâneur para comentar un conto de Edgar Allan Poe, El hombre en la multitud. O flaneur é esa persoa que vaga pola cidade, reparando naqueles puntos que lle interesan, pero sen marcarse un rumbo ou destino final fixo. Esta figura lembra aos peripatéticos gregos, que paseaban polo patio da academia, do círculo filosófico, mentres lía ou pensaba. Non obstante, tamén existe un paralelismo cos ambulantes ou itinerantes, que percorren a cidade sen rumbo determinado. Esta opción semella a mellor vía para adentrarse na urbe, indagar nas formas de vida e apreciar estratexias ou comportamentos interesantes do cidadán.

Democracia. Información pública

Unha elevada porcentaxe de cidadáns vive nunha aparente democracia que reivindica o dereito da sociedade a unha información veraz e de calidade. Non obstante, os intereses económicos e políticos priman por encima dos dereitos sociais. No eido da comunicación, cabe considerar que a información debe ser enmarcada nun contexto de servizo social. Nembargantes, Jay Rosen (2003, p.31), en Tornar a vida pública máis pública. Sobre a responsabilidade política dos intelectuais dos media cuestiona o significado e límites de esfera pública. Tamén presenta o xornalismo cívico en paralelo ao desenvolvemento da cidadanía, onde a participación da poboación é un aspecto primordial. Rosen apunta que apreciou mediante a súa experiencia profesional que a maioría dos xornalistas mostran indiferencia ante as prácticas democráticas. Isto é un erro, posto que o xornalismo cívico debe fuxir da neutralidade en asuntos relacionados coa participación da cidadanía na vida política. A clave está na achega dunha información que ofreza distintos puntos de vista cos que confeccionar unha realidade e a súa correspondente opinión. O multiperspectivismo e a interpretación por parte do xornalista axilizarán o proceso de comprensión útil do usuario da información.

BIBLIOGRAFÍA:

Winkin Yves (1982), “El telégrafo y la orquesta”, Ed. Kairós, Barcelona

Bauman Zygmunt (2003), “Epílogo”, S. XXI España Editores, Madrid

Gupta Akhil e James Ferguson (1997), “Más allá de la cultura”,

De Certeau Michel (1980), “Andar en la ciudad”, ITESO

Geertz Clifford (1994), “El sentido común como sistema cultural”, Paidós, Barcelona

Benjamin Walter (1991), “El flaneur”, Taurus, Madrid

Rosen Jay (2003), “Tornar a vida publica mais publica. Sobre a responsabilidade política dos intelectuais dos media”, Livros Horizonte, Lisboa

1

Publicado en Papers | Deja un comentario

o rural Galego

A Montaña de Lugo é un lugar privilexiado non só dende unha perspectiva paisaxística. Mais a perda de poboación está a causar estragos importantes na maneira de vida, nas características da nosa fala, as costumes, na explotación dos recursos…

É por iso, para sermos un pouquiño máis conscientes dos problemas da zona, que queremos convidarvos a asistir e participar nun interesante coloquio. Tres persoas que saben ben do que falan, contarannos as súas experiencias, queixas e algún que outro dato a través do que poderemos achegarnos dende Compostela até Os Ancares e O Caurel.

Carme Freire, a Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego, falaranos sobre as dificultades das pequenas explotacións agrogandeiras da zona.

Helena Villar Janeiro é unha escritora de por aló que leva unha chea de anos ambientando as súas obras n’Os Ancares. Ela levaranos da man para lembrarnos a presenza da área ao longo da Literatura Galega.

José Ramón Rodríguez é o Presidente de SOS Courel. Visítanos para achegarnos, dende unha perspectiva ecoloxista, argumentos contra unha xestión errónea dos seus recursos naturais.

http://www.facebook.com/event.php?eid=101410969907107

Publicado en O rural galego: o caso dos Ancares. | Deja un comentario